Sukai Halaman Grosir Mutiara Lombok Supplier Murah

Tokoh-Tokoh Aliran Jabariah

Tokoh-Tokoh  Aliran Jabariah - Menurut asy-syahratsani, tokoh-tokoh paham Jabariah sebagai berikut  : 

 a.  Ja’d bin Dirham

Al-Ja’d adalah seorang maulana bani hakim, tinggal di Damaskus . Ia dibesarkan didalam lingkungan orang kristen yang senang membicarakan teologi. Semula dia dipercaya untuk mengajarkan  dilingkungan pemerintah bani umayah, tetapi setelah tampak pikiran-pikiran yang kontroversional , bani umayah menolaknya. Kemudian al-Ja’ad lari kekuffah dan disana ia bertemu dengan Jahm , serta mentransfer pemikirannya kapada jahm untuk dikembangkan dan disebar luaskan.


b.    Jahm Bin Sofwan

Nama lengkap adalah Abu Mahrus Jaham bin Sofwan. Ia berasal dari khurasan, bertempat tinggal di khuffah, ia seorang da’i yang fasih dan lincah; ia menjabat sebagai sekertaris Harits bin Surais, seorang mawali yang menentang pemerintahan bani umayyah dikhurasan . ia ditawan dan dibunuh segar apolitis tanpa ada kaitannya dengan agama.

c.    An-Najjar

Nama lengkapnya adalah Husain bin Muhammad An-Najjar (wafat 230H) para pengikutnya diseburt An-Najariyah atau Al-Husainiyah. Dengan ajarannya tuhan menciptakan perbuatan manusia.

d.     Adh-Dhirar

Nama lengkapnya adalah Dhirar bin Amr pendapatnya tentang perbuatan manusi sama dengan Husein an-Najjar. Tokoh-Tokoh  Aliran Jabariah